TH EN
A A A

ASC เริ่มรับรองฟาร์มกุ้งแอฟริกา

26 ตุลาคม 2559    832 ครั้ง

                Aquaculture Stewardship Council (ASC) เริ่มมีการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งในแอฟริกา
                องค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (World Wide Fund for Nature : WWF ) มีการทำงานตั้งแต่ปี 2550 การดำเนินการที่ดีและการปฎิบัติต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งพบบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASC จะได้รับการยอมรับการส่งเสริมพัฒนาชุมชม, การปลูกป่า, การจัดการเสียง, พื้นที่โกงกาง และการจัดการของเสีย การรับรองนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับภาคอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้ง และตลาดการส่งออกในมาดากัสการ์ ซึ่งในปี 2557 การเลี้ยงกุ้งและปลามีถึงร้อยละ 49 ของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกมาดากัสการ์ โดยยุโรปถือว่าเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของกุ้งมาดากัสการ์ที่มีการส่งออกถึง 400,000 ตันของกุ้งเพาะเลี้ยงในเขตร้อน ส่วนใหญ่ของกุ้งจะถูกส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศส มีเพียงร้อยละ 10 ที่ถูกส่งไป สเปน, โปรตุเกส และสหราชอาณาจักร
                ทั้งนี้ ASC มีการรับรองกุ้งนั้น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและเป็นการประกันคุณภาพสินค้าของผู้บริโภคยุโรป ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่มีความหวังว่าจะกระตุ้นให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งในวงกว้างในมาดากัสการ์จะดำเนินการและปฏิบัติตามเพื่อช่วยให้ผ่านการรับรอง ASC  ในฟาร์มต่อๆไป

 
ที่มา: thefishsite.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?