TH EN
A A A

จีนอัพเดตระเบียบกักกันสัตว์น้ำ-ประกาศชื่อด่านนำเข้า

13 ตุลาคม 2559   
                AQSIQ จีน แจ้งปรับปรุงระเบียบการกักกันสัตว์น้ำนำเข้า เน้นขึ้นทะเบียนผู้ส่งออก-กำกับตรวจสอบตามมาตรฐาน-ประกอบใบรับรองตรวจโรค พร้อมอัพเดตรายชื่อด่านนำเข้า 46 แห่งทั่วประเทศ 
                เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 กระทรวงควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ได้ประกาศระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการกำกับดูแลตรวจสอบกักกันสัตว์น้ำนำเข้า (Announcement No.183: Administrative Measures on Entry Inspection and Quarantine of Aquatic Animals) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
                - ผู้ส่งออกสัตว์น้ำมายังจีน จะต้องขึ้นทะเบียนและผ่านการดูแลตรวจสอบด้านโรคระบาด สารพิษ และสารอันตราย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศหรือภูมิภาคผู้ส่งออก โดยมีผลการตรวจสอบที่สอดคล้องกับข้อตกลงการตรวจสอบกักกันของทวิภาคีและมาตรฐานบังคับของจีน หรือข้อกำหนดมาตรฐานของ AQSIQ
                - ผู้ขนส่งหรือคุมสินค้าข้ามพรมแดนจีน จะต้องดำเนินการขอตรวจสอบและอนุมัติตามข้อกำหนด และเตรียมเอกสารใบนำส่งสินค้า ใบอนุญาตการตรวจกักกันโรค และใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศหรือภูมิภาคผู้ส่งออก ให้กับหน่วยงานตรวจสอบกักกัน (CIQ) ณ ด่านนำเข้า
                ดาวน์โหลดคำแปลอย่างไม่เป็นทางการของ Announcement No. 183
     ภาษาอังกฤษ http://www.acfs.go.th/news/docs/Early_warning_131016_EN.pdf
     ภาษาไทย http://www.acfs.go.th/news/docs/Early_warning_131016_TH.pdf
                นอกจากนี้ AQSIQ ยังได้ประกาศปรับปรุงรายชื่อด่านนำเข้าสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคทั่วประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท  ได้แก่ ด่านขนส่งทางอากาศ ด่านขนส่งทางน้ำ และด่านขนส่งทางบก รวมทั้งสิ้น 46 ด่าน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
     รายชื่อด่านนำเข้า http://www.acfs.go.th/news/docs/Early_warning_131016_CN.pdf
 
 
ข้อมูล: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?