TH EN
A A A

EU กำหนดค่าอนุโลมสารตกค้างสูงสุดของยารักษาโรคในสัตว์

7 ตุลาคม 2559    896 ครั้ง

                เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) No. 2016/1444  แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ (EU) No 37/2010 ว่าด้วยการกำหนดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit-MRL) ของยา hydro cortisone aceponate กลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ (corticosteroids) เพื่อใช้ต้านการอักเสบในนมของสัตว์เคี้ยวเอื้องทุกชนิด (all ruminants) และม้า (Equidae) ที่ระดับ 10 µg/kg แต่ยังไม่กำหนด ให้ปรับใช้ค่า MRL ดังกล่าวให้ครอบคลุมไปยังเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร
                ทั้งนี้กฎระเบียบฉบับนี้จะมีผลตามกฎหมาย 20 วันหลังจากประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 1 กันยายน 2559) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
                สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ ดังนี้  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1444&from=EN

 

ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป  สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?