TH EN
A A A

ขอความอนุเคราะห์สมาชิกในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวารสารและข่าว ACFS Early Warning ครั้งที่ 2/2559

12 กันยายน 2559    685 ครั้ง

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สมาชิกในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวารสารและข่าว ACFS Early Warning

                 ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้จัดทำแบบสอบถาม ONLINE นี้เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการเกี่ยวกับวารสารและข่าว ACFS Early Warning ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์และตรงกับความต้องการมากที่สุด
                 จึงขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกร่วมตอบแบบสอบถาม ONLINE ดังกล่าว ที่  https://goo.gl/forms/OfDycsjwaalU0Hdg2  จักขอบคุณยิ่ง
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โทร.02-5612277 ต่อ 1516

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?