TH EN
A A A

รัสเซียแบนเพาะปลูกพืช GMO

29 สิงหาคม 2559   

                วันที่ 29 มิถุนายน 2559 รัสเซียได้ประกาศระเบียบ N358 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการห้ามดัดแปรพันธุกรรมพืชและสัตว์ โดยอ้างอิงผลการตรวจสอบผลกระทบของการดัดแปรพันธุกรรมที่จะเกิดกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดระเบียบการนำเข้าอาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ดัดแปรพันธุกรรมที่เข้มงวดมากขึ้นกฎหมายดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้
                - เพิ่มความเข้มงวดของระเบียบด้านการควบคุม การลงทะเบียน การตรวจสอบและการนำเข้าสิ่งมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการดัดแปรพันธุกรรม
                - การสั่งห้ามเพาะปลูก ผสมพันธุ์และนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชที่มีการดัดแปรพันธุกรรมมายังรัสเซีย ยกเว้นกิจกรรมเพื่อการวิจัย
                - การตั้งค่าปรับสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการดัดแปรพันธุกรรมจำนวน 50,000-500,000รูเบิล
                ทั้งนี้การแก้ไขระเบียบเพิ่มเติมด้านการห้ามนำเข้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการดัดแปรพันธุกรรมที่มีการลงทะเบียนไว้กับรัสเซียก่อนหน้านี้แล้ว เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะพบว่ามีผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามระเบียบดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการทดลองวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีชีวภาพในรัสเซีย
                สำหรับการประกาศใช้กฎหมายเรื่องการห้ามเพาะปลูกพืชดัดแปรพันธุกรรมนั้น ก่อนหน้านี้ได้มีประเทศในกลุ่ม EU และประเทศนอกกลุ่ม EUเคยกำหนดไว้ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย EU ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการจำกัดและการสั่งห้ามการเพาะปลูกพืชดัดแปรพันธุกรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาหารและอาหารสัตว์ที่ได้จากผลิตภัณฑ์ดัดแปรพันธุกรรมจะต้องได้รับการอนุญาตจาก European Food Safety Authority ก่อนนำเข้าในตลาด EU ได้
                รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่  http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040147?index=0


ที่มา: Compliancecloud.selerant.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?