TH EN
A A A

ภาคอุตฯ ยื้อเวลารัฐเพิ่ม 5 ปี ก่อนเก็บภาษีน้ำหวาน

9 สิงหาคม 2559   

                ภาคอุตสาหกรรมรวม 4 สมาคม ร้องภาครัฐ ยืดเวลาเริ่มจัดเก็บภาษีน้ำตาล จากเดิมที่จะมีผลในเดือนกรกฎาคม 2560 ให้ขยายออกไปอีก 5 ปี กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการ และข้อสรุปหารือกระทรวงการคลังใน 1 เดือน
                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุตสาหกรรมเผย สมาคมผู้ประกอบการภาคเอกชน เช่น สมาคมอุตสาหกรมเครื่องดื่มไทย สมาคมอุตสาหกรรมน้ำตาล สมาคมอุตสาหกรรมและนม และองค์กรชาวไร่อ้อย มีความประสงค์ให้รัฐบาลยืดระยะเวลาเรียกเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกินมาตรฐานสุขภาพออกไปอีก 5 ปี จากที่เดิมมีผลในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยระหว่างนี้ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จะเร่งมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรการด้านการตลาดที่รณรงค์ให้ผู้บริโภคลดการบริโภคน้ำตาล ลดมาตรการกระตุ้นการบริโภคด้วยการลดการชิงรางวัล  ว่าจะสามารถลดการบริโภคได้จริงหรือไม่ โดยต้องมีข้อสรุปผลการศึกษาที่ชัดเจนก่อนการประชุมในอีก 1 เดือนข้างหน้า
                อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สนอ.) อยู่ระหว่างแก้กฎหมาย พรบ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 รวมทั้งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อยกเลิกแนวทางการเพิ่มเงินค่าอ้อยกู้เงินจาก ธกส. ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีและอาจมีการพิจารณาลอยตัวราคาน้ำตาลทรายตามราคาตลาดโลกด้วย

 

ที่มา Post Today สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?