TH EN
A A A

บราซิลเล็งส่งออกเนื้อวัวสดไปมะกัน

3 สิงหาคม 2559   

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบราซิลเยือนสหรัฐฯหวังเปิดตลาดค้าเนื้อระหว่างสองประเทศ โดยมีผู้แทนจากภาคธุรกิจเกษตรและสุขภาพสัตว์เข้าร่วมการเจรจา อนึ่งปัจจุบันบราซิลมีการส่งออกเนื้อวัวแปรรูปไปยังสหรัฐฯ โดยในปี 2015 บราซิลมียอดขายต่างประเทศคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 286.8 ล้านเหรียญสหรัฐ และหลังจากนี้บราซิลจะให้ความสำคัญกับเนื้อสดและเนื้อแช่แข็งเชื่อเพิ่มยอดการส่งออกให้ถึง 900 ล้านเหรียญสหรัฐ
                ภารกิจครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการลงนามในข้อตกลงด้านสุขอนามัยที่มีการเจรจาไปเมื่อปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นจะมีการสลับกันตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ของสัตวแพทย์ผู้ตรวจสอบระหว่าง 2 ประเทศ และคาดว่าข้อตกลงดังกล่าวจะลงนามในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559


ที่มา : thecattlesite สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?