TH EN
A A A

EU แก้ไขวิธีการวิเคราะห์การปนเปื้อนบางชนิดในสินค้าอาหาร

16 มิถุนายน 2559   

                วันที่ 16 เมษายน 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศระเบียบ (EU) 2016/582  ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฉบับที่ 333/2007 เรื่องการวิเคราะห์ของสารหนูอนินทรีย์ ตะกั่ว และ โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAH) ในสินค้าอาหาร โดยให้มีการปรับแก้วิธีการตรวจวิเคราะห์สารหนูอนินทรีย์ให้สอดคล้องกับระเบียบ 2015/1006 ที่ว่าด้วยการกำหนดค่า MRLs ของสารดังกล่าว และ EN standard 13804 เพื่อให้ได้มาตรฐานปัจจุบัน
                นอกจากนี้ได้มีกำหนดให้เพิ่มค่า MRLs ของสาร PAH ในเมล็ดโกโก้และสินค้าที่ทำจากเมล็ดโกโก้ควรต้องวัดจากสัดส่วนค่าปนเปื้อนของไขมัน ด้วยวิธี AOAC 963.15 หรืออาจเป็นวิธีที่ให้ค่าเทียบเท่ากัน และเห็นควรให้มีการกำหนดมาตรฐานในค่าปนเปื้อนของ PAH ในปริมาณไขมันด้วย
                ทั้งนี้สหภาพยุโรปยังเห็นควรให้มีการปรับแก้ไขคำจำกัดความของค่าปริมาณต่ำสุดที่สามารถรายงานค่าเป็นตัวเลขได้ (Limit of detection) ของสารโลหะหนักในสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ขึ้นใหม่ รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การปฎิบัติในการตรวจหาค่าปริมาณต่ำสุดที่เครื่องสามารถดักตรวจพบวิเคราะห์สารตะกั่ว แคดเมี่ยม ปรอท และ ดีบุก อนินทรีย์
                กฎหมายดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย 20 วันภายหลังจากที่มีการประลงใน EU Official Journal
                สำหรับรายละเอียดของกฎหมายดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0582&from=EN

 

ที่มา : thaieurope.net  สรุปโดย : มกอช. 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?