TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์เตรียมนำเข้าไก่เพิ่ม

6 กันยายน 2550   

          กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์เตรียมนำเข้าไก่เพิ่มเนื่องจากการขาดแคลนเนื้อไก่และคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการเพิ่มชึ้นเนื่องจากเทศกาลคริสตมาส

          Arthur Yap ปลัดกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ระบุว่า มีข้อเสนอให้นำเข้าเนื้อไก่ 3 ล้านกิโลกรัมซึ่งน้อยกว่า 1%ของการบริโภคต่อปีของฟิลิปปินส์ซึ่งมีสูงถึง 450 ล้านตัว ซึ่งการนำเข้านี้จะเป็นการชั่วคราวเท่านั้น เพื่อให้สามารถตอบสนองควมต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสสุดท้ายของปีซึ่งทำให้เกิดภาวะขาดแคลนและราคาไก่สูงขึ้นได้ ฟิลิปปินส์นำเข้าไก่สูงเป็นประวัติการณ์ 32 ล้านกิโลกรัมในไตรมาสสุดท้ายปีที่แล้วซึ่งทำให้ไม่จูงใจผู้ผลิตภายในประเทศในการเพิ่มการผลิตในไตรมาสแรกของปีนี้
ที่มา : World poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?