TH EN
A A A

MEPs ย้ำสนับสนุนข้อบังคับการติดฉลาก COOL

27 เมษายน 2559   

               สมาชิกสภายุโรป (MEPs) ด้านความปลอดภัยอาหารเน้นย้ำการสนับสนุนการเพิ่มข้อบังคับการติดฉลากแหล่งกำเนิด (Country of origin labelling: COOL) สำหรับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม
               MEPs กล่าวว่า ข้อบังคับการติดฉลาก COOL จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหาร โดยการทำให้ห่วงโซ่อาหารมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ซึ่ง MEPs ได้สนับสนุนข้อบังคับการติดฉลากแหล่งกำเนิดหรือแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป และการติดฉลากดังกล่าวควรทำให้มีผลบังคับใช้กับเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อสุกร เนื้อแกะ เนื้อแพะ และเนื้อสัตว์ปีก) นมและนมที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์นม อาหารที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบชนิดเดียว และส่วนประกอบที่มีสัดส่วนในอาหารมากกว่า 50%
               นอกจากนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในปี 2556 พบว่า ผู้บริโภค 84% เห็นว่ามีความจำเป็นต่อการบ่งบอกแหล่งที่มาของนม 88% เห็นว่ามีความจำเป็นในการติดฉลากสำหรับเนื้อสัตว์ (เนื้อสัตว์นอกเหนือจากเนื้อวัว หมู แกะ แพะ และสัตว์ปีก ซึ่งคลอบคลุมแล้ว) และมากกว่า 90% เห็นว่าการติดฉลากสำหรับอาหารแปรรูปมีความสำคัญ
               ทั้งนี้ MEPs ยังชี้ให้เห็นว่า การบังคับให้บ่งชี้แหล่งที่มาของนมที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์นม เป็นมาตรการที่มีประโยชน์เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม ต่อสู้กับอาหารปลอมแปลงและป้องกันปัญหาการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งก่อนหน้านี้ MEPs ได้เสาะหาความเห็นเกี่ยวกับการติดฉลากแหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่อง

 

ที่มา: thecattlesite สรุปโดย: มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?