TH EN
A A A

EU อนุญาตให้ใช้ gamma-glutamyl-valyl-glycine เป็นสารแต่งกลิ่นรส

22 เมษายน 2559   
                เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 2016/54 ใน EU Official Journal ซึ่งเป็นการแก้ไข Annex I (Part A) ใน Regulation (EC) No 1334/2008 ที่เป็นบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (food additives) เนื่องจากหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ได้ประเมินความปลอดภัยการใช้สาร gamma-glutamyl-valyl-glycine และพบว่าไม่มีความเสี่ยงต่อผู้บริโภค หากใช้ในปริมาณที่กำหนด ดังนั้น EU จึงเห็นควรอนุญาตให้ใช้สาร gamma-glutamyl-valyl-glycine เป็นสารแต่งกลิ่นรสในอาหาร โดยมีเงื่อนไขของปริมาณการใช้งานตามประเภทสินค้า
                ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย 20 วันหลังจากที่ประกาศลงใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2559)
                สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0054&from=EN
 
ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป  สรุปโดย: มกอช.
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?