TH EN
A A A

เคนยา-ยูกันดา ขยายการปฏิบัติ SPS ในสินค้าประมงข้ามพรมแดน

22 เมษายน 2559   
                เคนยาและยูกันดาได้บรรลุความตกลงในการพัฒนาแนวทางดำเนินการ เพื่อการส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดนร่วมกัน ในส่วนของสินค้าประมงโดยเริ่มนำร่องการปฏิบัติที่จุดผ่านแดนเมือง Busia  ประเทศเคนย่า
                ปัจจุบันกลุ่มประชาคมแอฟริกาตะวันออก ได้พัฒนามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) แนวทางการตรวจสอบ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรการด้านสุขอนามัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางการค้า
                การส่งเสริมการใช้มาตรการ SPS ในการค้าข้ามพรมแดนดังกล่าว เป็นผลจากความพยายามในการแก้ไขความขัดแย้ง และอุปสรรคทางการค้าที่ไม่เอื้ออำนวยให้เกิดสภาพการค้าที่เป็นธรรม เนื่องจากปัจจัยปัญหาทั้งด้านอำนาจต่อรองของผู้ค้าและโครงสร้างการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็งเพียงพอในปัจจุบัน

ที่มา : The Fish Site  สรุปโดย : มกอช.
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?