TH EN
A A A

US เข้มงวดแรงงานทาสผิดกฎหมาย

14 มีนาคม 2559   

                เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ประธานาธิบดีโอบามาได้ลงนามในกฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act ค.ศ 2015 ในการบังคับห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานทาสหรือแรงงานผิดกฎหมาย และยังมีผลบังคับใช้กับสินค้าที่เข้าสู่สหรัฐฯ จากทุกประเทศ โดยสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายดังกล่าว ได้แก่ กุ้ง ปลา น้ำตาลจากอ้อย ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ
               ทั้งนี้กฎหมายฉบับเดิม คือกฎหมาย Tariff Act 1930 ได้ให้อำนาจ CBP (Customs and Border Protection) ในการยึดสินค้าที่สงสัยว่าได้จากแรงงานบังคับ (Forced Labor/Debt Bondage) และห้ามนำเข้าอีกในอนาคต ยกเว้นหากสินค้านั้นไม่เพียงพอต่อการบริโภคในสหรัฐฯ (Cunsumption Demand) ซึ่งการลงนามในกฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act ค.ศ 2015 เป็นการยกเลิกข้อยกเว้นดังกล่าว และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐฯ บังคับใช้กฎหมายได้อย่างเข้มงวดขึ้น โดยกระบวนการสืบสวนจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อได้รับคำร้องจากบุคคล ภาคธุรกิจ หน่วยงาน หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ ว่าสินค้าที่นำเข้ามีส่วนหนึ่งส่วนใดมาจากแรงงานบังคับ
               อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในไทยที่ไม่ได้ใช้แรงงานผิดกฎหมายและมีกระบวนการผลิตที่โปร่งใสตรวจสอบได้ เพราะจะทำให้สินค้าไทยสามารถส่งออกไปยังสหรัฐฯ ได้เสมือนได้รับการประกันว่าปราศจากปัญหาเรื่องแรงงาน และจะเป็นที่ต้องการของตลาดสหรัฐฯ มากยิ่งขึ้น โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายใน 10 วันหลังจากการลงนาม (วันที่ 10 มีนาคม 2559)
 


สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?