TH EN
A A A

EU แนะนำคู่มือขนส่งสุกร

8 กุมภาพันธ์ 2559   

                คู่มือเกี่ยวกับการประเมินสุกรให้เหมาะสมในการขนส่ง เป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสุกร เพื่อรับรองความเหมาะสมของการขนส่งสุกรในระดับสูง มีจุดประสงค์เบื้องต้นเพื่อทำให้กฎระเบียบของสหภาพยุโรปมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ยังช่วยให้การปกป้องสวัสดิภาพสัตว์มีประสิทธิภาพดีขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการขนส่งด้วย
                หัวหน้าหน่วยงานสวัสดิภาพสัตว์สหภาพยุโรป กล่าวว่า  บทบาทของกฎระเบียบสหภาพยุโรปมีความสำคัญในการออกข้อบังคับที่สอดคล้องเพื่อปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ โดยมีแนวทางปฏิบัติ เช่น แนวทางในการอธิบายหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่มีความสมบูรณ์ การนำคู่มือดังกล่าว มาเป็นแนวทางปฏิบัติจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสัตว์มีความรับผิดชอบในการทำงาน ซึ่งคู่มือถูกออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือและคำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสุกร โดยการใช้รูปภาพ/ภาพวาด และข้อความง่ายๆ ที่จะช่วยประกอบการตัดสินใจในการขนส่งสุกรที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการ
                ทั้งนี้การขนส่งสัตว์ที่ไม่เหมาะสมไม่เพียงแต่สร้างความเจ็บปวดแก่สัตว์ แต่อาจนำไปสู่บทลงโทษทางกฎหมาย การขาดทุน และการถอนใบอนุญาตของผู้ขนส่งด้วย 

 

ที่มา: thepigsite  สรุปโดย: มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?