TH EN
A A A

BFAR ประกาศห้าม! จับปลาซาร์ดีน

20 มกราคม 2559   

                กระทรวงประมงของเขตปกครองตนเองของชาวมุสลิมในมินดาเนา (ARMM) ของฟิลิปปินส์ได้ออกมาแจ้งเตือนปิดช่องแคบ Basilan และทะเล Sulu  เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้ปลาซาร์ดีนวางไข่ได้อย่างอิสระ
                ทั้งนี้ Amir Mawalil ประธานฝ่ายสารสนเทศ กล่าวว่าสำนักประมงและทรัพยากรทางน้ำ (BFAR) จะทำการปิดฤดูกาลในการจับปลาซาร์ดีนถึงเดือนมีนาคม รวมทั้งสั่งห้ามจับปลาซาร์ดีนและออกกฎหมายบังคับ แจ้งให้ประชาชนในท้องถิ่นอนุรักษ์ในช่วงฤดูวางไข่ และยังได้ประกาศห้ามเพื่อป้องกันการจัดจำหน่ายรวมถึงการซื้อและการครอบครองปลาซาร์ดีนที่อยู่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์
                นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามผลเพื่ออนุรักษ์ในการวางไข่ของสายพันธ์ปลาซาร์ดีนในทะเลฟิลิปปินส์ซึ่งครอบคลุมน่านน้ำทางตะวันออกของทะเล Sulu ช่องแคบ Basilan และ Sibuguey

 

ที่มา : thefishsite.com  สรุปโดย: มกอช.

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?