TH EN
A A A

แอฟริกาใต้ผลักดันการฉีดวัคซีนของโรคปากและเท้าเปื่อย

29 ธันวาคม 2558   

                จากรายงานของแอฟริกาใต้ ล่าสุดได้มีการพบโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ในโคที่เมือง Limpopo และได้จัดตั้งเขตป้องกันการรุกรานจากการระบาดของ (FMD) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประเทศ
                ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้เข้าเยี่ยมชมปศุสัตว์ในเมือง Matiani ที่มีสถานที่กระบวนการจุ่มตัวในรางของสัตว์ในฟาร์ม (diptank) และยังมีรายงานจากหน่วยงานด้านการเกษตรของแอฟริกาใต้ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)  ได้มีการป้องกัน (FMD) ในการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยที่เกิดขึ้นจากการติดต่อของโค
                ซึ่งทั้งหมดนี้กรมวิชาการเกษตรป่าไม้กรมประมงและการพัฒนาชนบทในเมือง Limpopo ได้มีการทำแผนป้องกันการระบาดของโรคด้วยการให้ความรู้โดยการใช้ภาษาท้องถิ่นสื่อสารเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย และยังมีการรณรงค์ในการฉีควัคซีนในทุกเมืองของแอฟริกาโดยมีเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เป็นคนให้ความรู้และฉีดวัคซีน สัตวแพทย์ในกรมปศุสัตว์จะทำการฉีดวัคซีนวัวใน 5 หมู่บ้านและในเมือง Matiani เพื่อจะให้เสร็จภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2558


ที่มา : www.thedairysite.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?