TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรแจ้งเตือนสารฆ่าแมลงตกค้างในเงาะโรงเรียนจากไทย

14 ธันวาคม 2558    810 ครั้ง

                รายงานผลการสำรวจสารเคมีตกค้างในผลไม้ที่วางจำหน่ายในสหราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2558 เผยว่าเงาะโรงเรียนจากไทยเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ถูกตรวจพบสาร Carbendazim ตกค้างสูงกว่าระดับที่สหภาพยุโรปกำหนด ซึ่งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะสามารถเข้าดูข้อมูลได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์: http://www.pesticides.gov.uk/guidance/industries/pesticides/advisory-groups/PRiF/PRiF_Results_and_Reports/index-of-monitoring-results-by-year-quarter ตามนโยบายความโปร่งใสด้านความปลอดภัยอาหาร อันจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคและการพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบนำเข้าเงาะและผลไม้ของไทย
                เกษตรกรและผู้ส่งออกจึงควรตรวจสอบ ควบคุมดูแล ดำเนินการตามหลักการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice: GAP) ระมัดระวังการใช้สารเคมีไม่ให้เกินระดับที่กำหนด และไม่ใช้สารเคมีที่ไม่ได้รับอนุญาต


ที่มา: สำนักงานที่ปรีกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?