TH EN
A A A

ชิลี พบเชื้อ ISA สายพันธุ์ใหม่ HPR2D

9 ธันวาคม 2558   

                สำนักงานประมงแห่งชาติของชิลี (Sernapesca) มีรายงานการตรวจพบการระบาดของโรคภาวะโลหิตจางในปลาแซลมอน (Infectious Salmon Anaemia ISA) โดยเป็นสายพันธุ์ใหม่ HPR2D ในกระชังปลาแซลมอนของผู้ผลิตแซลมอนในชิลี
                ผู้อำนวยการประมงแห่งชาติของชิลี ได้กล่าวถึงมาตรการทั้งหมดที่ใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโดยผู้เลี้ยงควรเฝ้าสังเกตการเลี้ยงปลาแซลมอนเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการปฎิบัติและควบคุมขั้นตอนความปลอดภัยทางชีวภาพ  ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาต่อเนื่องการจับแซลมอนเลี้ยงในขณะนี้จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยสำนักงานประมงแห่งชาติของชิลี


ที่มา : Thefishsite.com สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?