TH EN
A A A

มะกันดันพัฒนาจับปูม้าอย่างยั่งยืน

25 พฤศจิกายน 2558    638 ครั้ง

                เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการปูม้าใน National Fisheries Institute (NFI) ได้ลงนามข้อตกลงกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการประมงที่ยั่งยืน (SFP) เพื่อพัฒนาความยั่งยืนของทรัพยากรปูม้า ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง การแลกเปลี่ยนข้อมูลคลังสินค้าและการขับเคลื่อนกำกับดูแลห่วงโซ่อุปทาน
                องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการประมงที่ยั่งยืน (SFP) ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนะนำเทคโนโลยี สำหรับผู้จำหน่ายอาหารทะเลระดับสากล ผู้ผลิต และผู้ขายปลีก ทั้งนี้ SFP ยังสนับสนุนการเริ่มบทบาทใหม่ขององค์กรผู้นำความยั่งยืนของอุตสาหกรรมปูที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
                ปัจจุบันคณะกรรมการปูม้าของ NFI มีการสนับสนุนทุนในการปรับปรุงการประมงในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม และศรีลังกา

 

ที่มา: thefishsite สรุปโดย: มกอช.

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?