TH EN
A A A

จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จับมือผลักดันเขตการค้าเสรีไตรภาคี

17 พฤศจิกายน 2558   

                การประชุมสุดยอดของ 3 ยักษ์ใหญ่แห่งเอเชีย (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 อันมีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับเขตการค้าเสรีไตรภาคี โดยเฉพาะจีนและเกาหลีใต้ ซึ่งมีกำหนดดำเนินความตกลงการค้าเสรี (FTA) ร่วมกันในปีนี้ ถือเป็นแนวทางสำคัญในการร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค รวมถึง 10 ประเทศอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย
                ทั้ง 3 ประเทศ มีกำหนดที่จะประชุมในหัวข้อต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การขนส่งและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศุลกากร เพื่อเร่งกระบวนการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
                นายกรัฐมนตรีของจีนมีความประสงค์ที่จะผนวกความริเริ่ม "Belt and Road" ของจีนกับความริเริ่มเชื่อมโยงภูมิภาคยูเรเซียของเกาหลีใต้ เพื่อเริ่มการสนับสนุนการค้าและเชื่อมโยงการค้าในระดับภูมิภาค โดยเห็นว่า ยุทธศาสตร์ของเกาหลีใต้ และแผน Made in china 2025 จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  (Creative Economy) ซึ่งจีนมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับเกาหลีใต้ด้านอุตสาหกรรมการผลิตในการสร้างห่วงโซ่อุปทานระดับสากล
                ขณะนี้ จีนเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ส่วนเกาหลีใต้เป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของจีน โดยในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการค้าของทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้น 60 เท่า ในขณะที่ จีนและญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าที่สำคัญระหว่างกันในหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ทั้ง 3 ประเทศล้วนเป็นคู่ค้าใน 5 อันดับต้นของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้ง 3 ประเทศ จะช่วยเปิดโอกาสการพัฒนาอุตสาหกรรมและขยายตลาดได้เป็นอย่างดี

 

ที่มา: http://www.nationmultimedia.com สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?