TH EN
A A A

EU ทบทวนนโยบายคุณภาพอากาศในฟาร์มปศุสัตว์

29 ตุลาคม 2558    633 ครั้ง

                หน่วยงาน Capa – Cogeca ได้เรียกร้องในการทบทวนนโยบายคุณภาพอากาศของสหภาพยุโรป (European Union: EU) ที่ลดเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซมีเทนและแอมโมเนียในฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ใน EU นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ราคาของสินค้าจะต้องไม่สูง ทั้งนี้หน่วยงานพบว่าเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซในระเบียบ National Emission Ceilings Directive (NEC) ยังไม่สามารถยอมรับปฏิบัติได้จริง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตทั้งด้านค่าใช้จ่ายและวิธีปฏิบัติ เนื่องมาจากกว่า70% ฟาร์มเลี้ยงโคนมตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของไนเตรท
                บริษัทผู้ประกอบการ ได้ชี้ให้เห็นถึงความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นกว่า 60% ในปี2593 ทั้งนี้เกษตรกรยุโรปได้เรียกร้องให้คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EU Commission: EC) พิจารณาในข้อเสนอท้ายปี 2559 โดยตั้งเป้าหมายลดแอมโมเนียภายในปี 2573 นอกจากนี้ EU Agriculture Commissioner Hogan การเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้ในนโยบายเกษตรร่วม (Common Agricultural Policy: CAP) ทบทวนการลงคะแนนเสียงในรัฐสภายุโรป (European Parliaments) ก่อนสิ้นเดือนตุลาคม 2558                             

 

ที่มา: The Beef Site สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?