TH EN
A A A

EU ระงับการใช้สารปรุงแต่งกลิ่นบางรายการ

15 ตุลาคม 2558   

                สหภาพยุโรปออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2015/1102 แก้ไขบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (Union list) โดยระงับการใช้สารปรุงแต่งกลิ่น (flavouring substance) จำนวน 5 รายการได้แก่

  1. 1-Methylnaphthalene
  2. Furfuryl methyl ether
  3. Difurfuryl sulfide
  4. Difurfuryl ether 
  5. Ethyl furfuryl ether

                ทั้งนี้กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย 20 วันภายหลังจากที่มีประกาศลงใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 9 ก.ค. 2558) โดย EU อนุโลมให้สินค้าที่มีส่วนผสมของสารทั้ง 5 รายการ ที่วางจำหน่ายหรือติดฉลากในช่วง 9 เดือน หลังจากที่กฎระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ (29 ก.ค.58 – 29 เม.ย. 59) สามารถวางจำหน่ายต่อไปได้จนกว่าสินค้าจะหมดอายุการบริโภค สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://eur-lex.europe.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1102&from=EN


ที่มา: มกอช./สปษ.บรัสเซลส์ สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?