TH EN
A A A

ไต้หวันโดนใบเหลือง IUU อียู

5 ตุลาคม 2558    1606 ครั้ง

                เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศผลการพิจารณาสถานะการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, unreport and unregulated: IUU) โดยประกาศแจ้งเตือนสถานะใบเหลืองให้ 2 ประเทศ และยกเลิกสถานะแจ้งเตือนจำนวน 2 ประเทศ ดังนี้
                 1) ประกาศสถานะแจ้งเตือน (ใบเหลือง) ไต้หวัน, โคโมรอส การพิจารณาให้ใบเหลืองไต้หวัน เกิดจากข้อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติ กฎหมาย และมาตรการควบคุมการประมงที่ขาดการให้ความสำคัญต่อประเด็น IUU ทั้งข้อกำหนดการห้ามทำประมง การติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังกองเรือประมง รวมทั้งการพิจารณามาตรการปฏิบัติที่ขาดความสอดคล้องต่อพันธกิจและภาระผูกพันการปฏิบัติขององค์การบริหารจัดการประมงส่วนภูมิภาค (Regional Fisheries Management Organisation: RFMO) ส่วนกรณีของโคโมรอส มีใจความสำคัญเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเรือประมงของเอกชนและโครงสร้างกฎหมายการปฏิบัติที่ขาดความรัดกุม
                 2) ประกาศยกเลิกสถานะการแจ้งเตือน ปาปัวนิวกินี, กานา เนื่องจากทั้งสองประเทศสามารถพัฒนารูปแบบและการปฏิบัติของกฎหมายประมงตามที่สหภาพยุโรปได้ให้คำแนะนำ โดยสหภาพยุโรปจะพิจารณาการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ส่งเสริมการทำประมงที่ยั่งยืนในอนาคตของทั้งสองประเทศนี้ด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้มีหลายประเทศที่ผ่านการพิจารณายกเลิกสถานะแจ้งเตือน อาทิ เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ฟิจิ เบซิส ปานามา โตโก และวานูอาตู

 

ที่มา : คณะกรรมาธิการยุโรป สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?