TH EN
A A A

ขอความอนุเคราะห์สมาชิกในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข่าว ACFS Early Warning (ครั้งที่ 2/2558)

21 กันยายน 2558   

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สมาชิกในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข่าว ACFS Early Warning (ครั้งที่ 2/2558)

                ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้จัดทำแบบสอบถาม ONLINE นี้เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการเกี่ยวกับวารสารและข่าว ACFS Early Warning ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์และตรงกับความต้องการมากที่สุด

                จึงขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกร่วมตอบแบบสอบถาม ONLINE ดังกล่าวที่: http://www.acfs.go.th/warning/e-forms.php จะขอบคุณยิ่ง

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

โทร.02-5612277 ต่อ 1516

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?