TH EN
A A A

ญี่ปุ่นออกใบอนุญาต (License) ปลาไหลญี่ปุ่น (Japanese Eel) ใหม่

10 มิถุนายน 2558   

                หน่วยงานการประมงของญี่ปุ่น (Japanese Fisheries Agency: JFA) เตรียมแนะนำระบบการออกใบอนุญาตสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาไหลญี่ปุ่น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ประชากรปลาไหลที่ใกล้สูญพันธุ์
                ทั้งนี้พบว่า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2557 มีฟาร์มเลี้ยงปลาไหลทั่วประเทศทั้งหมด 515 ฟาร์มที่ได้จดทะเบียนกับ JFA ซึ่งหากบังคับใช้ระบบการออกใบอนุญาตดังกล่าวฟาร์มปลาไหลจะต้องขออนุญาตจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries: MAFF) ของญี่ปุ่น ทำให้ผู้ประกอบการทุกรายจะต้องลงทะเบียนในระบบของ MAFF ทั้งนี้คาดว่าMAFF จะสามารถเปิดใช้ระบบลงทะเบียนใหม่ภายหลังการแก้ไขเนื้อหาเพื่อเตรียมประกาศกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการประมงน้ำจืดในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 นี้
                อย่างไรก็ตาม JFA จะส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ญี่ปุ่นได้ จำกัดการซื้อปลาไหลจากต่างประเทศ ได้แก่ จีน, ไต้หวันและเกาหลีใต้ ลดลง20% จากปี 2557 เหลือเพียง21.6 ตัน

 
ที่มา: The Fish Site สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?