TH EN
A A A

IFOAM หารือข้อกำหนดร่วมระหว่างอาหารอินทรีย์กับเทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรม

9 มิถุนายน 2558   

                ผู้แทนสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Food Agriculture Movement: IFOAM) ซึ่งเป็นหน่วยงานให้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล ได้มีข้อกังวลว่ากลุ่มประเทศ EU เริ่มอนุญาตให้เพาะปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified : GM) ในวงกว้าง และยังมีความคืบหน้าที่ EU อาจอนุญาตให้แต่ละประเทศพิจารณาความเหมาะสมของข้อกำหนด กฎระเบียบ GM กันเอง กระทั่งเกิดปัญหาต่อการทำเกษตรอินทรีย์และอุตสาหกรรมอาหารของ EU โดย IFOAM ได้แสดงความเห็นต่อแนวทางการผนวกเทคโนโลยีชีวภาพเข้ากับระบบการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการตัดต่อพันธุกรรมในบางลักษณะอาจเป็นที่ยอมรับได้ในอนาคต
                IFOAM ยังได้แนะนำให้ผู้บริโภคเตรียมความพร้อมสู่ก้าวที่สำคัญของอาหารดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งหากกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับใหม่ผ่านการอนุมัติจากสภายุโรป จะทำให้ประเทศสมาชิกของ EU สามารถกำหนดกฎการอนุญาตให้ทำการเพาะปลูกและบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมได้ (genetically modified product) ซึ่งถือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการทำฟาร์มอินทรีย์และภาคการพัฒนาด้านอาหารของ EU
                ทั้งนี้แม้ประเทศสมาชิกบางประเทศจะไม่เห็นด้วยและแสดงท่าทีต่อต้านการพิจารณากฎหมายฉบับใหม่รวมทั้งการอนุญาตให้เพาะปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับพืชอินทรีย์แต่ IFOAM คาดว่าจะโอกาสสูงที่พวกเขาจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ในระยะยาว

 

ที่มา: Foodnavigator.com สรุปโดย: มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?