TH EN
A A A

ข่าวประชาสัมพันธ์: เชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมนิทรรศการสินค้าเกษตร ณ ประเทศกาตาร์

14 พฤษภาคม 2558   

                ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมในงานนิทรรศการ International Qatari Agricultural Exhibition ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นนิทรรศการที่ประกอบไปด้วย สินค้าเกษตร เทคโนโลยีด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง อาหาร ชลประทาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุน และเกิดการตื่นตัวในการขยายตลาดการส่งออกในภาคธุรกิจมากขึ้น รวมทั้งการศึกษาถึงสภาวะตลาดในประเทศกาตาร์ และประเทศแถบตะวันออกกลาง โดยนิทรรศการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการเมืองโดฮา (Doha Exhibition Center) กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์
                ทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายใดสนใจที่จะไปร่วมออกงานจัดแสดงสินค้า หรือเข้าชมงานนิทรรศการดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +974 3317 4362 โทรสาร +974 4444 3086 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ info@seqiaex.com และเว็บไซต์ของนิทรรศการฯ ที่ www.agriteq.com

 

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปโดย: มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?