TH EN
A A A

รัสเซียห้ามนำเข้าสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม

12 พฤษภาคม 2558   

                เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 รัสเซียได้ประกาศบังคับใช้ร่างกฎหมายที่เสร็จสมบูรณ์ฉบับแรกเกี่ยวกับการนำเข้าและการเพาะปลูกสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMO) โดยมีข้อยกเว้นสำหรับสินค้า GMO เพื่อการทำวิจัยและการศึกษาข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเป็นการสร้างระบบความเชี่ยวชาญในการนำเข้าผลผลิตทั้งหมดที่ปรากฏถึงลักษณะของการดัดแปลงพันธุกรรม รวมทั้งการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ และจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลพิเศษ (special database)
                โดยการบังคับใช้กฎหมายใหม่นี้จะส่งผลกระทบต่อพืช GMO ในปัจจุบันที่รัสเซียอนุญาตให้นำเข้า  ได้แก่ ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม (GM-Corn) 12 สายพันธุ์ และถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม (GM-soybeans) 6 สายพันธุ์ ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการนำเข้าถั่วเหลืองกว่า 2 ล้านตัน และข้าวโพดกว่า 53,000 ตันต่อปี เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในส่วนประกอบการผลิตอาหารสัตว์
                ทั้งนี้รัฐสภาของรัสเซียได้ชี้แจงว่าร่างกฏหมายดังกล่าวจะเน้นถึงการรับผิดชอบของผู้ประกอบการและมีการกำหนดบทลงโทษรุนแรงสำหรับผู้ละเมิดกฏหมายดังกล่าวโดยมีโทษปรับสูงสุด 10,000 US (ประมาณ 320,000บาท )  ซึ่งแต่ผุ้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่ายังเป็นโทษปรับที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนำเข้าสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม

  
ที่มา: All About Feed สรุปโดย: มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?