TH EN
A A A

Global warming ส่งผลต่อการพัฒนาของปลาวัยอ่อน/ลูกปลา

24 เมษายน 2558    4835 ครั้ง

               ออสเตรเลียพบสภาวะโลกร้อน (Global warming) ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเจริญเติบโตของปลาวัยอ่อน /ลูกปลา โดยจากการวิเคราะห์ตัวอย่างปลาที่รวบรวมจากพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตร ตั้งแต่บริเวณแนวปะการังเกรท แบริเออร์ รีฟ (Great Barrier Reef) จนถึงทางตอนเหนือของปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea) ใกล้เส้นศูนย์สูตร พบว่าถ้าน้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงกว่า 29 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้การเจริญเติบโตของปลาวัยอ่อนไปสู่ระยะตัวเต็มวัยช้าลง ทำให้ปลาวัยอ่อน/ลูกปลา ถูกปลาใหญ่กินก่อนจะโตเป็นปลาเต็มวัย ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการอยู่รอดและส่งผลให้จำนวนประชากรปลาลดลง
               ทั้งนี้ นักวิจัยพบว่าปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการทำประมงและการดำรงชีวิตของชาวปาปัวนิวกินี ที่มีอาชีพประมงเป็นหลักและอาจส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารในอนาคต

 

ที่มา: The Fish Site สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?