TH EN
A A A

กุ้งอินเดียผงาดติดมาตรฐาน BAP ระดับสูงสุด

21 เมษายน 2558   

                หน่วยงานปลาและอาหารทะเลแห่งชาติของอินเดีย (National Fish and Seafood: NFS) ได้ร่วมมือกับ Global Aquaculture Alliance ในการรับรองมาตรฐาน Best Aquaculture Practices (BAP) สำหรับผู้ผลิต โรงเพาะฟักอนุบาล ฟาร์มและโรงงานแปรรูป ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของอาหาร และสามารถตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าได้ โดยผู้ผลิตสัตว์น้ำที่ปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน BAP จะได้รับการรับรองการติดดาวตั้งแต่ 1ดาวถึงระดับสูงสุด คือ 4ดาว
                ปัจจุบัน มีผู้ผลิตสัตว์น้ำในอินเดียจำนวน 21 กลุ่ม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน BAP ระดับสูงสุด (4 ดาว) โดยแบ่งออกเป็นผู้ผลิตกุ้ง 18 กลุ่มและกลุ่มผู้ผลิตแซลมอนอีก 3 กลุ่ม ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 NFS และ Global Aquaculture Alliance ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐาน BAP ทั้งนี้ NFS คาดการณ์ว่า 1 ปีข้างหน้าอินเดียจะสามารถเพิ่มศักยภาพและความน่าเชื่อถือในการส่งออกสินค้าอาหารทะเลรวมทั้งกุ้ง ที่ได้การรับรอง BAP ออกสู่ตลาดได้มากขึ้น


ที่มา: The Fish Site  สรุปโดย: มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?