TH EN
A A A

UK เร่งแก้ปัญหา พบ Campylobacter ในสัตว์ปีก

27 มีนาคม 2558   

                หน่วยงานมาตรฐานอาหารของสหราชอาณาจักร (Food Standards Agency: FSA) ได้ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างไก่สดทั้งตัวแช่เย็นจำนวน 4,000 ตัวอย่างจากร้านค้าปลีกและร้านค้าขนาดเล็ก มาทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรีย Campylobacter โดยดำเนินการสำรวจและทดลองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 – เดือนกุมภาพันธ์ 2558 (ระยะเวลา1ปี) และคาดว่าผลการทดลองจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งในช่วง 9 เดือนแรก มีการทดลองจำนวนประมาณ 3,000ตัวอย่าง ได้ผลดังนี้
                • มีการปนเปื้อนของแบคทีเรียCampylobacter ในไก่สดทั้งตัวแช่เย็น ถึง 73% (ประมาณ 2,190 ตัวอย่าง) ปนเปื้อนสูงสุด 19% (ประมาณ 570 ตัวอย่าง)
                • มีการปนเปื้อนในบรรจุภัณฑ์(packaging)สำหรับไก่สดทั้งตัวแช่แข็ง ถึง7% (ประมาณ 210 ตัวอย่าง) ปนเปื้อนสูงสุด 3% (ประมาณ 90 ตัวอย่าง)
               ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรายหนึ่งที่ปฏิบัติตามนโยบายของ FSA ได้มีมาตรการในการดูแล/ควบคุมเกษตรกรฟาร์มเลี้ยงไก่ เพื่อลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียCampylobacter ดังนี้
                1. เพิ่มความปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น การบริหารจัดการฟาร์มไก่ เพื่อลดการปนเปื้อนของCampylobacter ในฟาร์มไก่ให้มีค่าเป็นศูนย์
                2. สนับสนุนในด้านการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น เครื่องจักรกลเกี่ยวกับกระบวนการแช่เย็นของไก่สดทั้งตัว
                3. แนะนำการใช้ถุงสองชั้น ที่สามารถแยกไก่สดแช่เย็นในถุงชั้นในไปประกอบอาหารได้โดยตรง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนได้
                4. จากการดำเนินตามโครงการของผู้ประกอบการรายหนึ่งตามนโยบายของ FSA สามารถช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนของ Campylobacter ในไก่ที่มีความเสี่ยงสูง โดยเน้นการติดฉลากให้ชัดเจน โดยเพิ่มขนาดความกว้างของฉลากด้านหน้าว่า “ล้างและพร้อมประกอบอาหาร”
                5. ให้รางวัลเกษตรกร ที่สามารถลดการปนเปื้อนแบคทีเรีย Campylobacterในฟาร์มได้ โดย Campylobacter พบได้ทั่วไปในสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ หมู ไก่ เป็ด เป็นต้น เป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้และถูกขับถ่ายออกมาพร้อมอุจจาระและเกิดการปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำซึ่งอาหารที่มักพบของสาเหตุในการระบาดคือในเนื้อไก่ อันเป็นสาเหตุของการก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษต่อประชาชน


ที่มา: The Poultry Site สรุปโดย: มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?