TH EN
A A A

US เตรียมเสนอร่างกฎหมายระงับการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ปีก

27 มีนาคม 2558   

                วุฒิสมาชิกของสหรัฐฯ ได้เสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการดื้อยาปฏิชีวนะ (Prevention of Antibiotic Resistance Act of 2015) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดถอนใบอนุญาตสารปฏิชีวนะบางชนิดที่ใช้กับสัตว์ ซึ่งร่างกฏหมายดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สมาคมสาธารณสุขสหรัฐฯ (American Public Health Association: APHA) ,สถาบันต่อต้านโรคติดเชื้อสหรัฐฯ (The Infectious Disease Society of America: IDSA) ,กองทุนเพื่อสุขภาพชาวอเมริกัน(Trust for America’s Health) และ The American College of Preventive Medicine ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (The Food and Drug Administration: USFDA) ที่ได้เรียกร้องให้ภาคอุตสาหกรรมหยุดการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อเพิ่มน้ำหนักสัตว์ตั้งแต่ปี 2556
                USFDA ได้ประมาณว่ามียาปฏิชีวนะ 107 ชนิดในปัจจุบันที่อนุญาตใช้เพื่อการรักษา การป้องกันและควบคุมโรคโดยไม่ได้ระบุระยะเวลาใช้ หรือไม่ระบุการใช้ยาต่อเนื่องอย่างถูกวิธี ซึ่งทางองค์กรไม่แสวงผลกำไร Pew Charitable Trusts ได้วิเคราะห์เพิ่มเติมและประมาณว่ามียาปฏิชีวนะอีก 83 ชนิดถูกนำมาใช้ในปศุสัตว์อย่างไม่เหมาะสม เช่น ใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริญเติบโต ซี่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพผู้บริโภค
                ทั้งนี้หากกฎหมายดังกล่าวพิจารณาอนุมัติ USFDA จะต้องดำเนินการถอดถอนการอนุมัติการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาหรือควบคุมโรคที่มีความเสี่ยงสูงต่อการนำไปใช้ในทางที่ผิด นอกจากยาปฏิชีวนะที่ผู้ผลิต สามารถนำไปใช้ในทางเกษตรกรรมและปศุสัตว์โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์ ทั้งนี้ผู้ผลิตจะต้องปรับปรุงการระบุฉลากยาสำหรับการใช้ยาปฏิชีวนะในทางที่ถูกต้องตามมาตรฐานการป้องกันและการควบคุมโรค

 

ที่มา: All About Feed สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?