TH EN
A A A

แคนาดาผ่อนปรนเขตกักกัน ควบคุมไข้หวัดนก

3 มีนาคม 2558   

                แคนาดากำหนดพื้นที่กักกัน/ควบคุมไข้หวัดนก ในเขตหุบเขาเฟรเซอร์ของรัฐบริติชโคลัมเบีย สำนักงานตรวจสอบอาหารแคนาดา (The Canadian Food Inspection Agency: CFIA) มีการลดขนาดของพื้นที่กักกัน/ควบคุมจากในรัศมี 10 กม.ของเขตที่ควบคุมไข้หวัดนกในรัฐบริติชโคลัมเบีย โดยลดขอบเขตพื้นที่ทางตอนเหนือจากเขตควบคุมเดิมที่ใช้แม่น้ำเฟรเซอร์และใช้ Trans-Canada Highway เป็นขอบเขตแทน ส่วนทางทิศตะวันตกก็ร่นขอบเขตเข้ามายังเขตควบคุมซึ่งผ่านการตรวจสอบการระบาดแล้ว
                CFIA ยังคงต้องการกระตุ้นให้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกมีการป้องกันและมาตรการที่เข้มงวดและต้องรายงานทันทีที่เกิดการระบาดไข้หวัดนก

 

ที่มา: The Poultry Site สรุปโดย: มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?