TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์ลงนามการปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยอาหาร

25 กุมภาพันธ์ 2558   

                เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 รัฐบาลฟิลิปปินส์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงนามในการดำเนินการตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาหาร (Implementing Rules and Regulations: IRR) ตามกฎหมายความปลอดภัยอาหารปี 2556 (Food Safety Act 2013) ฉบับที่ RA 10611 ว่าด้วยระเบียบความปลอดภัยอาหารภายในประเทศตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านสุขภาพผู้บริโภค การปกป้องผู้บริโภค การอำนวยความสะดวกในข้อผูกพันทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยอาหาร ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
                  1. การร่วมมือในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ โดยมีประธานคณะกรรมการและเลขาธิการของกรมสุขภาพ (The Department of Health: DOH) และกรมวิชาการเกษตร (Department of Agriculture: DA) และสำหรับกระบวนการในการผลิตอาหารสดขั้นต้นทุกขั้นตอนและการบรรจุอาหาร จะอยู่ภายในการควบคุมของ DA, DOH และองค์การอาหารและยา
                 2. IRR มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากการได้รับอาหารและน้ำที่ไม่ถูกสุขลักษณะและเจือปนด้วยสารพิษ ทั้งนี้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคต่อการบังคับใช้กฎระเบียบอาหารส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม รวมทั้งเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นเพื่อวางรากฐานการค้าที่มั่นคงทั้งการค้าภายในและระหว่างประเทศ
                 3. IRR เน้นการปฏิบัติเพื่อรับรองความปลอดภัยในอาหารที่ผู้บริโภคซื้อว่าจะไม่เป็นสาเหตุให้เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต โดยเน้นการระบุฉลากสินค้าและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยผู้ประกอบการด้านอาหาร (Food Business Operators: FBOs) จะต้องสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับในระบบอาหารตั้งแต่ผู้ผลิตอาหารหรือเกษตรกร ทั้งพืชและสัตว์รวมถึงปัจจัยผลิตขั้นต้นอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ FBOs สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหารและสามารถจัดการยับยั้งอันตรายได้อย่างรวดเร็ว เป็นพื้นฐานการปฏิบัติระบบมาตรฐาน Codex และมาตรฐานสากลอื่นๆ
                ทั้งนี้ฟิลิปปินส์ยังมีแผนที่จะพัฒนาคู่มือขั้นตอนการเฝ้าระวังและการตรวจสอบสินค้าอาหารที่นำเข้าและส่งออกและยกระดับมาตรฐานอาหารเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับคุณภาพและตราสินค้าอาหารของฟิลิปปินส์ในระดับสากล

 

ที่มา: philstar.com / gov.ph สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?