TH EN
A A A

EU หารือด้านความปลอดภัยอาหารในโครงการ FOODSEG

24 กุมภาพันธ์ 2558   

                FOODSEG เป็นโครงการด้านความปลอดภัยอาหาร ซึ่งจัดตั้งโดยสหภาพยุโรป (European Union: EU) ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 ล่าสุดปี 2557 มีผู้เชี่ยวชาญทั้งหน่วยงานเกษตรและการผลิตอาหาร หน่วยงานตรวจสอบและตัวแทนกลุ่มผู้บริโภคจากกลุ่มประเทศ EU รวมถึงเซอร์เบีย อียิปต์และเวียดนาม เข้าร่วมประชุมโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือระดับสูงระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและงานวิจัยระหว่างกัน โดยล่าสุดมีการหารือในประเด็นเพิ่มเติมดังนี้
                1. ปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร ความเสี่ยง และแนวความคิดใหม่ การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการและการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหารและปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งห่วงโซ่อุปทาน
                2. การเสริมสร้างความปลอดภัยอาหารมากขึ้นโดยเน้นให้ความร่วมมือ การประสานงานและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาหารมากกว่าการเน้นเฉพาะงานวิจัย
                3. การส่งเสริมให้ผู้ผลิตอาหารในระดับสากล ทำความเข้าใจและปรับตัวให้สอดคล้องกับระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารของ EU มากขึ้น เพื่อการประสานงานที่รวดเร็ว สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
                4. การสนับสนุนทุนของ EU เพื่อสร้างเว็บไซต์ฐานข้อมูลเชื่อมต่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้แก่เครือข่ายสมาชิก อาทิ กลยุทธ์การดำเนินการด้านความปลอดภัยอาหาร, Food for life, สุขภาพสัตว์ระดับสากล, การเพาะพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ การจัดการน้ำและระบบสุขาภิบาล โดยเน้นวิธีการปฏิบัติที่ดี (best practice) การทำงานร่วมกัน ผลงานวิจัย และการสนองนโยบายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ EU
                5. แต่งตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์ของ EU ในวงกว้างและการให้คำแนะนำในการจัดการอาหาร (Food handling) งานวิจัยผู้บริโภค และกำหนดนโยบายสุขภาพและการทำเกษตรกรรม

 
ที่มา: The Poultry Site  สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?