TH EN
A A A

EU รายงานสถานการณ์โรคระบาดจากสัตว์สู่คนและเชื้อก่อโรคในอาหาร

4 กุมภาพันธ์ 2558    4861 ครั้ง

                หน่วยความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) และศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรป (European Centre for Disease Prevention and Control: ECDC) ได้รายงานแนวโน้มสถานการณ์โรคระบาดจากสัตว์สู่คนและเชื้อก่อโรคในอาหารในปี 2556 ของสหภาพยุโรป (European Union: EU) EU สามารถควบคุมการแพร่กระจายของ Campylobacteriosis  ได้ดี แต่พบการระบาดของโรคลิสเทริโอซิส (listeriosis) เพิ่มขึ้น รวมทั้งข้อมูลแนวโน้มและแหล่งที่มาของโรคติดต่อจากสัตว์ไปสู่คนซึ่งปัจจุบันมีการเฝ้าระวังใน 32 ประเทศในยุโรป สามารถสรุปได้ดังนี้
                 • โรค Campylobacteriosis  มีรายงานจำนวนผู้ป่วยโรคติดต่อจากสัตว์ไปสู่คนลดลง โดยมีสาเหตุหลักของการแพร่กระจายเชื้อ ได้แก่สัตว์ปีก
                 • โรค Salmonellosis มีจำนวนผู้ป่วยลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยลดลง 7.9 % จากปี 2555 ทั้งนี้พบว่าประเทศสมาชิกส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตามแผนการควบคุมโรคในสัตว์ปีกโดยสามารถลดการแพร่กระจายของเชื้อได้ตามเป้าหมาย
                 • โรค Yersinia มีจำนวนผู้ป่วยลดลง 2.8 % จากปี 2555 โดยเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีจำนวนผู้ป่วยมากเป็นอันดับ 3 ในสหภาพยุโรป (6,471 ราย)
                 • ผู้ป่วยจากโรค Listeriosis และผู้ป่วยจากเชื้อกลุ่ม Verocytotoxigenic E.coli (VTEC) เพิ่มขึ้น 8.6% และ5.9 % ระหว่างปี2555
                ทั้งนี้จากรายงานดังกล่าวพบว่า  การติดสายพันธุ์เชื้อ Listeria ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ส่วนการระบาดของเชื้อ VTEC E.coli O 104 : H4 จากการบริโภคต้นอ่อนของพืช มีผู้ป่วยเฉพาะในเยอรมนี 3,800 คนและผู้ป่วยในประเทศอื่นๆ อีก 15 ประเทศ  ทั้งนี้ในปี 2556 พบว่ามีผู้ป่วยจากเชื้อก่อโรคในอาหารและแหล่งน้ำทั้งสิ้น 5,196 คนโดยมีสาเหตุหลักได้แก่ 1) Salmonella  2) ไวรัส 3) สารพิษจากแบคทีเรียและ 4) Campylobacter ตามลำดับ

 

ที่มา: Food Safety News สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?