TH EN
A A A

แคนาดาชงปรับแผนการจัดการความเสี่ยงด้านเกษตรกรรม

4 กุมภาพันธ์ 2558   

                รัฐบาลรัฐแมนิโทบา (Manitoba) ในแคนาดากำลังเร่งประเมินและปรับแผนนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวน อาทิ น้ำท่วม โดยมีเป้าหมายเพื่อการวางแผนที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเกษตรกรรม, อาหารและการพัฒนาพื้นที่ชนบท ถือเป็นการเตรียมรับมือและป้องกันภัยจากธรรมชาติ โดยมีประเด็นการพัฒนาหลัก เช่น เครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยง, การหาปัจจัยการผลิตเพิ่มเติม, และการช่วยเหลือเกษตรกรในการซื้อขายผลผลิต ซึ่งมีรูปแบบปฏิบัติดังนี้
                 1. สร้างการให้ร่วมมือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งทางภาครัฐ, ภาคเอกชน อาทิ องค์กรเกษตรของรัฐ และ สถาบันทางการเงิน, รวมถึงเกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่
                 2. ประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการประกันผลผลิต เพื่อช่วยการจัดการผลผลิตและพื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมจากภัยธรรมชาติ
                 3. ให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
                 4. เปลี่ยนแปลงแนวทางสนับสนุนจากภาครัฐจากการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา  เป็นการเตรียมพร้อมล่วงหน้า

                ทั้งนี้คาดแผนดังกล่าวจะเสนอเพื่ออนุมัติจากรัฐบาลภายในปี 2558
 


ที่มา: thebeefsite.com สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?