TH EN
A A A

EU ปรับระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้ Tepraloxydim เป็นสารประกอบใน PPPs

3 กุมภาพันธ์ 2558   

                สหภาพยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบใหม่ Commission Implementing Regulation (EU) No 2015/58 ซึ่งเป็นการปรับร่นระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้ tepraloxydim เป็นสารประกอบ (Active Substances) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช (Plant Protection Products: PPPs) เนื่องจากผู้ประกอบการที่เคยยื่นคำขออนุญาตใช้ tepraloxydim ได้ถอนคำร้องดังกล่าวและไม่ประสงค์ที่จะขอต่อการอนุญาตใช้สารดังกล่าวอีกต่อไป
                ดังนั้น EU จึงอนุญาตให้ใช้ tepraloxydim ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น รวมทั้งประกาศยกเลิกวันหมดอายุใหม่ที่กำหนดไว้ใน Regulation (EU) No 1197/2012 (วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)
                สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_010_R_0003&from=EN


ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?