TH EN
A A A

USDA ปรับมาตรฐานเน้นลดการปนเปื้อนเชื้อก่อโรค

2 กุมภาพันธ์ 2558    4870 ครั้ง

                กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกามีจุดมุ่งหมายที่จะลดจำนวนผู้ป่วยที่เกิดจากโรคทางเดินอาหารที่เกิดจากการติดเชื้อแซลโมเนลล่า (Sallmonella) เชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ (Campylobacter) และเชื้อก่อโรคในอาหารอื่นๆลง 1 ใน 4 หรือประมาณ 50,000 รายต่อปี โดยการเสนอให้ผู้ผลิตสัตว์ปีกลดปริมาณการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลล่าในส่วนของไก่บดและไก่งวงบด ซึ่งผู้บริโภคมีข้อกังวลด้านความปลอดภัยอาหารในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
                ทั้งนี้สภาอุตสาหกรรมผู้ผลิตและแปรรูปไก่สหรัฐอเมริกากล่าวว่า อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปไก่มีความพร้อมที่จะพัฒนา และมีการพิจารณาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการปนเปื้อน ควบคุมการผลิตให้ถูกสุขอนามัยอย่างเข้มงวด ควบคุมอุณหภูมิ และวิธีการแปรรูป
มาตรฐานความปลอดภัยดังกล่าวถูกร่างขึ้นหลังจากมีการระบาดของเชื้อแซลโมเนลล่าอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนมีนาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 2557 เป็นสาเหตุให้มีผู้ป่วยกว่า 600 ราย ทั้งนี้ในปัจจุบันพบว่าชาวสหรัฐฯป่วยจากเชื้อแซลโมเนลล่าประมาณปีละ 1 ล้านคน โดยประมาณร้อยละ 20 ของการป่วยมีสาเหตุมาจากการบริโภคไก่และไก่งวง


ที่มา : CBS News สรุปโดย : มกอช.

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?