TH EN
A A A

การสัมมนาเรื่อง 147 รู้ทัน มั่นใจ ส่งออกอาหารแปรรูปไทยไปญี่ปุ่น 148 ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

12 มกราคม 2558   

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ (MHLW) ของประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “รู้ทัน มั่นใจ ส่งออกอาหารแปรรูปไทยไปญี่ปุ่น” ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบและเข้าใจ กฎระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ตลอดจนขั้นตอนการนำเข้าอาหารแปรรูปของญี่ปุ่นโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น มาเป็นผู้บรรยาย  
                จึงขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา โดยส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 19 มกราคม 2558 โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รายละเอียดคลิกที่นี่

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?