TH EN
A A A

มณฑลหูหนานยกฉางซา เมืองต้นแบบสินค้าเกษตรส่งออก

17 ธันวาคม 2557   
                มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประกาศให้เมือง “ฉางซา” เป็นต้นแบบด้านการส่งออกสินค้าเกษตรของมณฑลหูหนาน เนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมส่งออกอาหารและสินค้าเกษตรในเมืองฉางซาได้ถูกพัฒนาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล โดยมีปลายทางส่งออกมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งสหภาพยุโรปและแคนาดา และมีสินค้าเกษตรที่ส่งออกส่วนใหญ่คือชาและเห็ด คิดเป็นปริมาณ 5,800 ตัน และ 400 ตัน ต่อปีตามลำดับ
 
ที่มา : Chinadaily.com.cn สรุปโดย : มกอช.
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?