TH EN
A A A

จีนพบผลสำรวจโลหะหนักปนเปื้อนในพื้นที่เกษตร

17 ธันวาคม 2557   

                The China National Environmental Monitoring Centre: CNEMC ได้เก็บตัวอย่างดินรวมทั้งสิ้น 4,910 ตัวอย่าง ในพื้นที่เพาะปลูก พบดินปนเปื้อนมลภาวะ 1,188 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.3 โดยมีสัดส่วนเฉพาะการปนเปื้อนโลหะหนักคิดเป็นร้อยละ 17.5 ของตัวอย่างดินทั้งหมด ซึ่งก่อนหน้านี้ในปี 2554 กระทรวงเกษตรจีนได้ทำการสำรวจนาข้าว 2.372 ล้านหมู่ (ประมาณ 9.883 แสนไร่) ใน 88 มณฑล โดยร้อยละ 67.8 (ประมาณ 670,000 ไร่) พบว่ามีการปนเปื้อนของแคดเมียม สารหนู ตะกั่ว ปรอท โครเมียม และทองแดง และมณฑลที่มีดินปนเปื้อนสารพิษสูงคือหูหนาน หูเป่ย์ เจียงซี และเสฉวน
                การปนเปื้อนมลภาวะของดินอย่างรุนแรงส่งผลต่อความปลอดภัยในพื้นที่การเกษตรบางส่วนของจีน โดยสาเหตุหลักเกิดจากภาคอุตสาหกรรม โรงกำจัดขยะ โรงกลั่นน้ำมัน และเหมืองแร่ ปล่อยน้ำเสียและฝังขยะที่ไม่ได้รับการบำบัด
                ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญของจีนเห็นว่า ภาครัฐยังสามารถดำเนินนโยบายเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนมลภาวะได้ โดยต้องพิจารณาใช้มาตรการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดกว่าปัจจุบัน

 

ที่มา : Chinadaily.com.cn สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?