TH EN
A A A

EU อนุญาตเพิ่มเติมสารเสริมที่อนุญาตให้ใช้ในอาหารสัตว์ (feed additive)

9 ธันวาคม 2557   
                สหภาพยุโรปออกประกาศกฎระเบียบว่าด้วยการเพิ่มรายซื่อสารที่อนุญาต ให้ใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ เนื่องจากหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหาร ประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ประเมินแล้วพบว่าสารเสริมดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อสุขภาพสัตว์ สุขภาพผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
                1) Commission Implementing Regulation (EU) No 1230/2014 ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สาร copper bilysinate เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์สำหรับสัตว์ทุกชนิด มีระยะเวลาอนุญาต 10 ปี คือ ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับตามกฎหมายไปจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557)
               2) Commission Implementing Regulation (EU) No 1236/2014 ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ L-valine ที่ผลิตจาก Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์สำหรับสัตว์ทุกชนิด  มีระยะเวลาอนุญาต 10 ปี คือ ตั้งแต่ วันที่มีผลบังคับตามกฎหมายไปจนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557)
                3) Commission Implementing Regulation (EU) No 1249/2014 ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ inositol  เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงปลาและสัตว์กลุ่มครัชเตเชียน (กุ้ง กั้ง ปู) มีระยะเวลาอนุญาต 10 ปี คือ ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับตามกฎหมายไปจนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557)
                กฎระเบียบทั้ง 3 ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากมีการประกาศลงใน EU Official Journal สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
 
ที่มา : สปษ.บรัสเซลส์  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?