TH EN
A A A

EU อนุญาตให้ใช้สารแต่งกลิ่นรส (flavoring substances) เพิ่มเติม

20 พฤศจิกายน 2557   

                สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) No 1098/2014 แก้ไข Regulation (EU) No 1334/2008 เรื่องการเพิ่มรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารที่สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้ในอาหาร โดยการแก้ไขครั้งนี้ หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหาร ประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) ได้ประเมินความปลอดภัย และอนุญาตการใช้สารแต่งกลิ่น จำนวน 8 รายการ ดังนี้

  - สาร Pyrrole (FL no.14.041)
  - สาร 2-Acetyl-5-methylpyrrole (FL no.14.085)
  - สาร 2-Acetyl-2-thiazoline (FL no.15.010)
  - สาร dihydro-2,4,6-triethyl-1,3,5(4H)-dithiazine (FL no.15.054)
  - สาร [2s-(2a,4a,8ab)]2,4-dimethyl(4H)pyrrolidino[1,2e]-1,3,5- dithiazine (FL no.15.055)
  - สาร 2-Methyl-2-thiazoline (FL no.15.086)
  - สาร 2-Propionyl-2-thiazoline (FL no.15.128)
  - สาร Ethyl thialdine (FL no.15.128)
                กฎระเบียบฉบับนี้จะมีผล 20 วัน หลังจากประกาศใน EU Official Journal (ประกาศวันที่ 18 ตุลาคม 2557) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1098&from=EN

 

ที่มา : สปษ.บรัสเซลส์/มกอช.
 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?