TH EN
A A A

ไข้หวัดนก H5N8 ระบาดในเนเธอร์แลนด์

19 พฤศจิกายน 2557   

                กระทรวงเกษตรเนเธอร์แลนด์สั่งกำจัดไก่ 150,000 ตัว และสั่งห้ามเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก ไข่ รวมถึงมูลสัตว์และฟางที่ผ่านการใช้ในฟาร์มสัตว์ปีกเป็นเวลา 72 ชั่วโมง หลังจากได้รับยืนยันการตรวจพบการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 ที่ฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งหนึ่งทั้งนี้คำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายมูลสัตว์และฟางจะมีผลบังคับใช้ต่อเนื่อง 30 วัน กับฟาร์ม 16 แห่งในรัศมี 10 กิโลเมตรจากฟาร์มแห่งแรกที่พบเชื้อนอกจากนั้นกระทรวงเกษตรเนเธอร์แลนด์จะมีมาตรการอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวด้วย
                คณะกรรมาธิการยุโรปคาดว่าจะออกมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสอย่างเร่งด่วน เพื่อจำกัดพื้นที่การระบาดของโรค รวมถึงห้ามขายผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปยังสหภาพยุโรปและประเทศที่สามด้วยปัจจุบันเนเธอร์แลนด์ส่งออกไข่ปีละกว่า 6 พันล้านฟอง รวมทั้งผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปและภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก
                สำหรับประเทศไทยกรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายให้มีการรณรงค์ตรวจสอบโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ (x-ray) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยล่าสุดได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2557

 

ที่มา : Reuters สรุปโดย: มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?