TH EN
A A A

อินเดียนำเข้าน้ำมันพืชเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2557

12 พฤศจิกายน 2557   

                สมาคมผู้ประกอบการน้ำมันดิบของอินเดีย(SEAI) รายงานปริมาณการนำเข้าน้ำมันพืชในช่วงเดือนกันยายน 2557 ประกอบไปด้วย น้ำมันที่ใช้บริโภค 1.01 ล้านตัน และน้ำมันที่ไม่ใช้บริโภค 28,853 ตัน โดยในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 น้ำมันเพื่อบริโภคที่ถูกเก็บไว้ตามท่าเรือต่างๆอยู่ที่ 715,000ตันโดยประมาณ (น้ำมันปาล์มดิบ 350,000ตัน, น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 85,000ตัน, น้ำมันถั่วเหลือ 150,000ตัน, น้ำมันเมล็ดทานตะวัน 120,000ตัน และน้ำมันที่อยู่ในระบบจ่ายน้ำมัน 1 ล้านตัน เมื่อเทียบกับการนำเข้าน้ำมันพืชในช่วงเดือนกันยายน 2556 อยู่ที่ 863, 917 ตัน
                การนำเข้าน้ำมันพืชดิบระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายน2556 - กันยายน 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 8.95ล้านตัน เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มีการนำเข้าอยู่ที่ 7.31ล้านตัน (ทั้งนี้พบว่ามีการนำเข้าน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันเมล็ดทานตะวันและน้ำมันคาโนลาเพิ่มขึ้นจนมีสัดส่วนถึง 30% ของการนำเข้าน้ำมันดิบทั้งหมด)
                SEAI ได้กล่าวว่า ราคาน้ำมันที่ใช้บริโภคตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551 และเมื่อพืชน้ำมันเจริญเติบโต เกษตรจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเมื่อฤดูการณ์เก็บเกี่ยวมาถึง
                สิ่งที่ SEAI ต้องทำเร่งด่วนตอนนี้คือการช่วยเหลือเกษตรกรโดย การเพิ่มภาษีการนำเข้าน้ำมันพืชที่ไม่ผ่านกระบวนการ จาก 2.5% เป็น 10% และน้ำมันพืชที่ผ่านกรรมวิธีจาก 10% เป็น 25%
   
   

ที่มา : http://www.thepigsite.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?