TH EN
A A A

ผู้ดีเตรียมรับปฏิรูปนโยบายเกษตรร่วม EU

27 ตุลาคม 2557   

                หน่วยงานช่วยเหลือเงินอุดหนุนชนบทแห่งสหราชอาณาจักรได้เตือนเกษตรกรรายย่อยในอังกฤษที่ถือครองที่ดินน้อยกว่า 5 เฮกตาร์ หรือมีจำนวนสิทธิถือครองที่ดินน้อยกว่า 5 แห่ง จำนวน 18,000 คน ให้พิจารณาโอนสิทธิการจ่ายเงินอุดหนุนเกษตรกรแบบ Single Payment Scheme (SPS) ให้เกษตรกรรายอื่นก่อนสิ้นสุดกำหนด เนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบการจ่ายเงินอุดหนุนภาคเกษตรกรของสหภาพยุโรป (EU) ไปเป็นระบบ Basic Payment Scheme (BPS) จะต้องใช้เวลาดำเนินการจนถึงช่วงต้นปี 2558 มิฉะนั้นจะไม่สามารถรับผลประโยชน์ตามนโยบายอุดหนุนที่ปรับปรุงใหม่ได้
                สหภาพยุโรปได้ประกาศ CAP (Common Agricultural Policy: CAP Reform) หรือการปฏิรูปนโยบายเกษตรร่วม โดยกำหนดนโยบายอุดหนุนภาคเกษตรใหม่เป็นลักษณะ Direct Payment (จ่ายเงินโดยตรง) ร่วมกับงบประมาณพัฒนาชนบท ทั้งนี้นอกจากจะมีระเบียบการอุดหนุนภาคเกษตรที่เปลี่ยนแปลงแล้ว EU ยังเตรียมที่จะปรับปรุงโครงสร้างมาตรฐานกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรอีกเป็นจำนวนมาก


ที่มา : Rural Mole สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?