TH EN
A A A

เวียดนามร้องเรียน US เรื่องภาษีกุ้ง

10 ตุลาคม 2557   

                สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) ยื่นร้องเรียนศาลอนุญาโตตุลาการพาณิชย์เพื่อให้พิจารณาภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดของผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งจากเวียดนามไปสหรัฐอเมริกา
                กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพิจารณาภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดสำหรับสินค้ากุ้งแช่แข็งจากเวียดนามโดยใช้ข้อมูลการดำเนินการระหว่างกุมภาพันธ์ 2555 ถึง มกราคม 2556 (POR8) โดยหากไม่มีการแก้ไข กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯจะเรียกเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดในอัตรา 6.37% สำหรับผู้ส่งออกกุ้ง 30 ราย และเรียกเก็บภาษีในอัตรา 4.98% และ 9.75% สำหรับผู้ประกอบการอีก 2 ราย
                ทั้งนี้ข้อมูลจากกรมศุลกากรเวียดนามระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 – 15 สิงหาคม 2557  พบว่ามูลค่าการส่งออกกุ้งของเวียดนามสูงถึง 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 22,911.84 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 80% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 โดยส่งออกไปยังเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 115% รวมมูลค่า 185 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 6,055.272 ล้านบาท) และออกไปสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 100% รวมมูลค่า 388 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 12,700 ล้านบาท) ในขณะที่การส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 5% หลังจากเวียดนามลดปริมาณการส่งออกกุ้งไปสหรัฐอเมริกาอยู่ช่วงหนึ่ง


ที่มา : The Fish Site สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?