TH EN
A A A

มกอช. เตรียมลุยอาหารฮาลาลต่อ

9 สิงหาคม 2550   
             หลังจากไทยสามารถเปิดตลาดกลุ่มประเทศ GCC โดยการได้รับการรับรองระบบฮาลาลจากสภาเทศบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์แล้ว  มกอช. เตรียมความพร้อมในการเปิดตลาดเพิ่มเติมโดยการเริ่ม “โครงการอาหารฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก” ซึ่งมีการศึกษาสถานการณ์การตลาดอาหารฮาลาลในภาพรวมและรายสินค้าของประเทศต่างๆ ทั้งในฐานะที่เป็นประเทศคู่ค้าและประเทศคู่แข่ง  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยุทธศาสตร์อาหารฮาลาล  โครงสร้างและหน่วยงานที่ทำการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล   โดยดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ  มีเป้าหมายในการนำข้อมูลมาใช้ในการเจรจาหรือสร้างความร่วมมือเพื่อเปิดตลาดตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลแก่ภาคเอกชนผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
              สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  สามารถติดต่อขอเอกสารเผยแพร่  “ ข้อกำหนดสำหรับอาหารนำเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ” และ “ การรับรององค์กรอิสลามที่กำกับดูแลอาหารฮาลาลส่งออกไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ”ได้ที่กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มกอช. โทร. 026298977
 
ที่มา  :  มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?