TH EN
A A A

Defra เรียกร้อง EU ให้ความรู้กฎ CAP แก่เกษตรกร

4 กันยายน 2557   

                กระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหารและกิจการชนบท (Department for Environment, Food and Rural Regulation : Defra) ของสหราชอาณาจักร ได้รายงานข้อมูลผลกระทบจากนโยบายปฏิรูปภาคเกษตร (Common Agricultural Policy: CAP Reform) ของสหภาพยุโรป ต่อภาคการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศโดยเฉพาะพืชอาหารหลัก เช่น มันฝรั่ง นอกจากนี้ Defra ยังได้เรียกร้องให้สหภาพยุโรป (EU) ดำเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกร ในด้านการศึกษา ในด้านการศึกษาข้อกำหนดมาตรฐานและการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานรวมทั้งผลกระทบจากนโยบาย CAP เพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรในประเทศ
                ทั้งนี้ Defra ได้ดำเนินการศึกษากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรตัวอย่างระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2557 และเก็บตัวอย่างพืชที่ผ่านเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อเป็นหลักฐานว่าพืชชนิดดังกล่าวได้มีการผลิตจริง รวมทั้งเก็บข้อมูลตัวอย่างประกอบ ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ภาพถ่าย และบันทึกข้อมูลในการผลิตพืช เพื่อจะผลักดันให้สหภาพยุโรปยกเว้น กำหนดมาตรฐานใน CAP ต่อพืชระยะสั้น และปรับปรุงข้อกำหนดในการกั้นรั้วพื้นที่เกษตรกรรมด้วย

 
ที่มา : GOV.UK  สรุปโดย : มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?